Disclaimer

De informatie die wordt aangeboden op de site van karlienbongers.nl is met grote zorg samengesteld en kan nooit een bezoek aan een arts vervangen.

De informatie op de website van karlienbongers.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Aansprakelijkheid

Het team van karlienbongers.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen, als gevolg van het gebruik van, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van de informatie op deze site. 

Karlien Bongers en haar team streven ernaar de site permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Met de website van karlienbongers.nl willen wij zorgvragers en hun naasten, zorgverleners, verwijzers, onderzoekers, studenten en overige geïnteresseerden informatie bieden.
De website geeft geen medisch advies. Mensen met gezondheidsklachten raden wij te allen tijde aan contact op te nemen met de huisarts.
Ondanks de permanente zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website, kan het team van karlienbongers.nl op geen enkele wijze instaan noch enige garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het team van karlienbongers.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website.

Copyright
Alle elementen (teksten, graphics, foto’s etc.) van de karlienbongers.nl  website zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets uit de inhoud van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Karlien Bongers via contact.

Links naar derden
Op de karlienbongers.nl website staan links naar derden. Ons team is niet aansprakelijk voor de inhoud, de privacybescherming of voor de diensten die via websites van derden worden aangeboden. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker van de website karlienbongers.nl opgenomen.

E-mail berichten
Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.
De persoonlijke gegevens die je op de website invult, worden uitsluitend gebruikt om je vraag correct te beantwoorden of  de gevraagde dienst op juiste wijze te kunnen leveren. Je gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden niet aan aan derden (voor welk doel dan ook) ter beschikking gesteld.
E-mailberichten (inclusief de bijlagen) kunnen vertrouwelijk zijn. Als je een e-mailbericht per abuis hebt ontvangen, wordt je verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.
Het team van karlienbongers.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit indien informatie in een e-mailbericht (inclusief de bijlagen) niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt of als er schade ontstaat ten gevolge van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) en voor schade die ontstaat op moment dat de ontvanger de inhoud van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) zelfstandig hanteert of aan derden verstrekt.
Het team van karlienbongers.nl garandeert niet dat e-mailberichten (inclusief de bijlagen) vrij kunnen zijn van onderschepping of manipulatie door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Privacy 
Alle gegevens die door de website karlienbongers.nl worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Verstrekte persoonsgegevens voor het invullen van het contact formulier, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Verwerking gegevens bezoek website
De Nederlandse cookiewetgeving schrijft voor dat gebruikers van Nederlandse websites toestemming moeten geven voor het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer worden geplaatst.
De website van karlienbongers.nl maakt geen gebruik van analytische cookies voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan onze website, zoals klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. We gebruiken een andere methode dan deze gegevens om de website te verbeteren en aan te passen aan gebruikers voorkeuren. Het gebruik van deze cookies hoef je dus niet te weigeren via de instellingen van je browser. Het uitzetten van cookies kan je gebruik van onze website en diensten beperken.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de algemene inhoud en/of de werking van de site te wijzigen, te beschadigen of verwijderen. Bij constatering hiervan gelieve dit te melden via contact.