BUNCH: Visie, Missie, Werkwijze en Ambitie

 Vissie BUNCH Karlien Bongers  Visie BUNCH Karlien Bongers 

Visie BUNCH:

Ieder kind heeft recht op (gezondheids)zorg, leven, liefde, vrijheid, vrede, respect, onderwijs en solidariteit.

Door het bevorderen van de gezondheid van kinderen wordt de potentie voor een sociaal economische groei van de gemeenschap vergroot.

Het gelijkwaardig delen van kennis en het stimuleren van zelfredzaamheid leidt tot persoonlijke groei en structurele verbetering van de gezondheid van alle betrokkenen. 

 

 Werkwijze BUNCH Karlien Bongers 

Missie BUNCH:

De doelstelling van BUNCH is het weerbaarder maken van kansarme kinderen en het bevorderen van hun gezondheid en ontwikkeling.

Hierdoor krijgen deze kinderen een grotere kans om bij te dragen aan de sociaal economische ontwikkeling van hun eigen maatschappij.

BUNCH streeft ernaar zoveel mogelijk kansarme kinderen en de betrokken om hen heen rechtstreekse en persoongerichte (gezondheids)zorg te bieden.

De activiteiten van BUNCH zijn gericht op het structureel voorkomen van ziekten, op de bescherming en bevordering van de gezondheid alsmede op het herstel bij ziekte. 

BUNCH richt zich op kansarme kinderen en hun (aanstaande) verzorgers in alle delen van de wereld waar kinderen en hun verzorgers niet kunnen rekenen op lokale reguliere gezondheidszorg.

Onder kansarme kinderen verstaat BUNCH straat- en weeskinderen, kinderen die behoren tot de laagste sociale klassen of wonen in afgelegen gebieden.

Kennisoverdracht is hierbij essentieel.

 

BUNCH voert haar missie langs de volgende wegen uit:

-Door het bieden van reguliere gezondheidszorg volgens het Medisch Carrousel model. In de carrousel doorlopen de kinderen (met hun verzorgers) een aantal stations waardoor in een korte tijd gegevens over de basale gezondheidstoestand in kaart worden gebracht. Op basis van deze gegevens worden de kinderen direct zowel curatief als preventief behandeld.

-Door het delen van gezondheidsbevorderende kennis en ervaring met de kinderen, verzorgers en betrokkenen. Dit doet BUNCH door het geven van voorlichting en begeleiding aan kinderen en hun verzorgers en door scholing en training van lokale gezondheidswerkers. Hierbij wordt speciaal aandacht besteed aan (aanstaande) moeders. Hiermee wordt een structurele basis gelegd voor zelfredzaamheid.

-Door in het betreffende gebied de leefomstandigheden te analyseren die van invloed kunnen zijn op de algemene gezondheidstoestand van de bewoners. Aan de hand van deze analyse kan BUNCH, in samenwerking met andere (lokale) partijen, de benodigde acties in gang zetten.

-Door samen te werken met mensen en organisaties die de verantwoordelijkheid willen nemen en kennis willen delen om de gezondheid van de kinderen wereldwijd te verbeteren. 

-Door het bieden van een platform aan mensen die werkzaam zijn in de medische sector, in het bedrijfsleven en aan particulieren om (werk)ervaring op te doen in andere culturen en andere landen dan Nederland.

 

 Werkwijze BUNCH Karlien Bongers Werkwijze BUNCH Karlien Bongers  

 

Werkwijze BUNCH:

Om de doelstellingen te bereiken zendt BUNCH teams van gemiddeld 12 deelnemers uit naar verschillende gebieden wereldwijd.

Per reis biedt het BUNCH team, in samenwerking met lokale organisaties, aan ruim 1.000 kansarme kinderen de benodigde (gezondheids)zorg, wordt gezondheidsbevorderende kennis en ervaring gedeeld en worden meerdere initiatieven ontplooid voor structurele verbetering van de gezondheid van de hele gemeenschap.

Bij alles wat BUNCH doet, is wederzijds belang het uitgangspunt. Dit houdt in dat zowel de kinderen, hun verzorgers en de organisaties in het bezochte land als de mensen uit het team dat we uitzenden alsmede de ondersteunende bedrijven dienen te profiteren van onze activiteiten.

Door het uitwisselen van kennis en ervaring, de samenwerking en het persoonlijke contact, dragen alle betrokkenen bij aan een betere wereld.

 

Ambitie:

BUNCH biedt de komende jaren duizenden kansarme kinderen een kans op een toekomst doordat ze structurele persoonsgerichte aandacht en (gezondheids)zorg hebben ontvangen.

Tegelijkertijd dragen honderden teamleden wezenlijk bij aan een betere wereld en zijn een bijzondere ervaring rijker.

Door de samenwerking met diverse organisaties ontstaan netwerken die werelden dichter bij elkaar brengen.

 

 Ambitie BUNCH Karlien Bongers Ambitie BUNCH Karlien Bongers